WMO

De WMO in de gemeente. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is per 1 januari 2007 ingegaan.
Alle gemeenten geven in hun beleid aan hoe ze de komende jaren met het WMO-beleid om willen gaan, vorm willen geven en uitvoeren. Veel gemeenten hebben een speciaal serviceloket ingericht voor de uitvoering van de WMO.

Het doel van de WMO.
Het doel van de WMO is, dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving, zijn talenten benut, zo zelfredzaam mogelijk is en veilig en plezierig kan wonen.

Waarom de WMO!
Elke gemeente streeft naar een gezonde samenleving, waarin de meeste burgers
“gewoon” en op eigen kracht mee kunnen.
Sommige burgers, waaronder chronisch zieken, hebben echter in meer of mindere mate ondersteuning nodig om mee te kunnen blijven doen.

Waar moet u zijn als u gebruik van de WMO wilt maken?

Elke gemeente heeft wel een speciaal serviceloket WMO ingericht, maak daar gebruik van als u het zelf nodig vindt.

De WMO en de kanteling

De gedachte achter de kanteling is, dat we toe moeten naar een maatschappij waarin zelfredzaamheid en participatie een gedeelde verantwoordelijkheid is van iedereen.
De kanteling is een onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de participatiewet met als uitgangspunt dat iedereen, ook kwetsbare burgers, moeten kunnen meedoen aan de samenleving.
Mensen helpen allereerst zichzelf, vervolgens elkaar en als dit niet voldoende is, biedt de gemeente een vangnet.

Onder de oude welzijnswet hadden mensen met een beperking recht op een aantal gemeentelijke voorzieningen, bijv. een scootmobiel als men slecht ter been was.
Sinds de WMO heeft de gemeente niet langer de verplichting een voorziening te verstrekken, maar dient samen met de burger naar oplossingen te zoeken voor de problemen die men ondervind door een beperking. vind door een beperking.

Binnen de kanteling staan de kracht en de mogelijkheden van de burger centraal. De problemen krijgen de aandacht in plaats van de voorziening. Dit vergt een andere aanpak en meer maatwerk. Pas dan is het mogelijk oplossingen te bedenken die een uitkomst bieden voor de beperkingen die iemand ondervindt.

Maar de kanteling vraagt ook iets van de gezonde en de kwetsbare burger. De burger is geen consument van zorg meer in de WMO. Hij of zij heeft een actieve rol in de zelfredzaamheid van zichzelf en zijn naasten. Daarnaast zullen maatschappelijke organisaties hun programma meer moeten laten aansluiten op de behoeften van mensen. Het aanbod dient toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking, zodat zij niet bij voorbaat zijn aangewezen op specifieke, vaak individuele voorzieningen.
Meedoen is iets van ons allemaal!

Ook de Adviesraad WMO Ede neemt actief deel aan dit proces van omschakeling en adviseert burgemeester en wethouders in het belang van de burgers die met deze kanteling te maken krijgen. Wilt u reageren op dit artikel of hebt u vragen over de Adviesraad WMO? Laat het ons weten: email adviesraadwmoede@gmail.com