Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van Reumapatiëntenvereniging Zuid-Veluwe.

Datum: Dinsdag 12 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Recreatie- en ontmoetingsruimte De Graanhoek, Tarweveld 151,
3902 GD Veenendaal.

AGENDA:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 13 maart 2018.

4. Jaarverslag 2018.

5. Financiën.
a. balans, baten en lasten;
b. verklaring kascommissie;
c. benoeming kascommissie;
d. begroting 2019;
e. vaststellen hoogte contributie 2020.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

Het financiële- en jaarverslag zullen op de ALV worden uitgereikt. Indien u vooraf inzage wilt hebben is het mogelijk bij het secretariaat een exemplaar aan te vragen. Vragen over het financieel verslag dienen een week voor de ALV schriftelijk of per e-mail gesteld te worden bij de secretaris.